WORK OF ART


Showing 12 items

img
1 year ago

3 A.M.

ในยามค่ำคืนที่ปราศจากแสงไฟจากดวงอาทิตย์ มีเพียงความมืดมิดและแสงไฟประดิษฐ์จากมนุษ...

ในยามค่ำคืนที่ปราศจากแสงไฟจากดวงอาทิตย์ มีเพียงความมืดมิดและแสงไฟประดิษฐ์จากมนุษย์ เราอาจมองเห็นอะไรบางอย่างแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง การถ่ายภาพภูมิทัศน์ในยามค่ำคืนนั้น แสงของไฟในเมืองในยามค่ำคืนอาจทำให้สิ่งที่ไม่มีใครสังเกตในเวลากลางวันดูโดดเด่นขึ้นมา ท้องถนนในยามที่ไร้ผู้คนอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่น่าสนใจ ซึ่งเวลาที่เงียบสงบ เราอาจเห็นบางสิ่งบางอย่างได้ดีขึ้น

Work Of Art By : สิทธิศักดิ์ แก้วกอง
Upload By : หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
img
1 year ago

MORE BUT LESS

จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นเมืองที่มีการพัฒนาในหลายๆด้า...

จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นเมืองที่มีการพัฒนาในหลายๆด้านอย่างไม่หยุดยั้ง จึงทําให้จังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นที่ สนใจของคนต่างถิ่น ที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นปัจจัยสี่ในการดํารงชีวิตของมนุษย์จึงเป็นสิ่งสําคัญ เพราะเหตุนี้ธุรกิจบ้านจัดสรรจึงเข้ามามีบทบาทในจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นกลับสวนทางกับพื้นที่ที่กําลังลดลง การเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่าง รวดเร็วของบ้านจัดสรรเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความน่ากลัวของการพัฒนาพื้นที่ในด้านที่อยู่อาศัยที่มีการขยายตัวออกจากสังคมเมืองเข้าไป แทรกแซงพื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดเชียงใหม่มากยิ่งขึ้น

Work Of Art By : สินีนาถ เจริญศรี
Upload By : หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
img
1 year ago

RIVER SITE

แม่น้ำปิง แม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งของประเทศไทย มีต้นกำเนิดอยู่ที่อำเภอเชียงดาว จัง...

แม่น้ำปิง แม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งของประเทศไทย มีต้นกำเนิดอยู่ที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จากเหตุการณ์แม่น้ำปิงแห้งขอดอย่างรุนแรงในฤดูร้อน ในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ได้นำพาข้าพเจ้าเข้าไปศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ ต้นกำเนิดของสายน้ำและ ความสำคัญของทรัพยากรน้ำ ซึ่งปัจจุบันสภาพแวดล้อมพื้นที่ป่าต้นแม่น้ำปิง ถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่การเกษตรจำนวนมาก มันเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ จนเราไม่รู้สึกถึงการสูญเสีย

Work Of Art By : สมศักดิ์ นิกรถา
Upload By : หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
img
1 year ago

MY SKIN MY CHOICE

รอยสัก เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นงานศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่มีคุณค่าเช่นเดียวกับ...

รอยสัก เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นงานศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่มีคุณค่าเช่นเดียวกับศิลปะประเภทต่างๆ การสักลายนั้นมีขึ้นได้ในหลายๆเหตุผล เช่นบ่งบอกวัฒนธรรม เสริมความมั่นใจ หรือเพื่อความเชื่อ ความชอบ ความสนใจ ดังนั้นรอยสักจึงเปรียบเสมือนเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของตัวผู้สักลาย จากการสำรวจความคิดเห็นส่วนหนึ่งทำให้เห็นว่าสังคมไทยในปัจจุบันมีการเปิดกว้างเรื่องการสักลายมากขึ้น แต่บางส่วนก็มีความเห็นว่าการสักลายนั้นยังเป็นเรื่องของผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ซึ่งผู้สร้างสรรค์เป็นผู้หญิงที่มีความสนใจและความชื่นชอบในเรื่องรอยสัก ข้าพเจ้าจึงสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้เพื่อศึกษาถึงตัวตนและการแสดงออกทางอัตลักษณ์ของแต่ละบุคคลผ่านรอยสัก โดยให้ความสำคัญกับเพศหญิงเพื่อแสดงให้เห็นว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงตัวตนและบอกถึงความชอบ ความต้องการของตนเองได้โดยเสรีไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเพศใดก็ตาม

Work Of Art By : พิมชนก กิตติพรไพบูลย์
Upload By : หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
img
1 year ago

ซิ่นตีนจก มรดกแห่งชุมชน

ซิ่นตีนจกของชาวเมืองลับแลนั้นมีมานานพร้อมกับการตั้งถิ่นฐานของชาวเมืองลับแล ประเพ...

ซิ่นตีนจกของชาวเมืองลับแลนั้นมีมานานพร้อมกับการตั้งถิ่นฐานของชาวเมืองลับแล ประเพณีการทอผ้าซิ่นตีนจกนั้นผู้หญิงชาวลับแลจะได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้มีการถ่ายโอนความรู้และมรดกทางภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของการ ทอผ้าซิ่นตีนจกไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนหมู่บ้านในแถบตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เรียกได้ว่าเป็นเสมือนต้นกำเนิดของมรดกทางภูมิปัญญาชิ้นเอกนี้ เนื่องจากเป็นชุมชนชาวไท-ยวน ผ้าซิ่นตีนจกเป็นผ้าทอพื้นเมืองที่มีความประณีต สอดแทรกทัศนคติ ความเชื่อ โชคลาภ บนผืนผ้าที่ทอลวดลาย ซึ่งเกิดจากจินตนาการของผู้ทอจากสิ่งรอบๆตัว

Work Of Art By : วรัญญู พงษ์ไพร
Upload By : หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
img
1 year ago

POSITIVE

ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ติดภาพจำของผู้ติดเชื้อเอดส์ในรูปแบบที่น่ากลัว ทำให้ผู้ติดเชื...

ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ติดภาพจำของผู้ติดเชื้อเอดส์ในรูปแบบที่น่ากลัว ทำให้ผู้ติดเชื้อโรคนี้ไม่สามารถจะมีพื้นที่ในสังคม แต่แท้จริงแล้วผู้คนเหล่านั้นเป็นเหมือนคนปกติ ไม่น่ากลัว ไม่น่าขยะแขยง เพียงการสัมผัสหรือพูดคุยไม่ได้ทำให้ติดเชื้อ พวกเขาสามารถอาศัยอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ปกติ ผู้ติดเชื้อมีสุขภาพแข็งแรง มีครอบครัวที่น่ารัก และสามารถหาเลี้ยงชีพได้ ผลงานชิ้นนี้นำเสนอภาพของผู้ติดเชื้อ HIV ในอีกมุมที่คนไม่เคยเห็นเรื่องราวของผู้ติดเชื้อ แต่ละคนนั้นมีที่มา มีการต่อสู้กับความยากลำบากของการอยู่ร่วมกับเชื้อ HIV ที่มีอยู่ภายในร่างกายของตนเอง

Work Of Art By : คุณามาศ ประสงค์ไทย
Upload By : หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Showing 1–450 of 6 results

Exhibition

Showing 12 items

img
1 year ago

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิต...

9 June 2017 - 16 June 2017

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหา...

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

Upload By : หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
img
1 year ago

การอบรมเชิงปฏิบัติการและชมการแสดงคอนเสิร์ต โดย MultiLatérale Ensemble...

29 May 2017

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร...

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภูมิใจเสนอ อบรมเชิงปฏิบัติการและชมการแสดงคอนเสิร์ต โดย MultiLatérale Ensemble จากประเทศฝรั่งเศส วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 : เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 05 394 4833, 05 321 8280 เข้าชมฟรีตลอดงาน

Upload By : หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
img
1 year ago

Art Thesis Exhibition - 4.1G

26 May 2017 - 2 June 2017

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดย สาขาทัศนศิลป์ และสาขาศิลปะไทย คณ...

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดย สาขาทัศนศิลป์ และสาขาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Upload By : หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
img
1 year ago

"หนูอยากโดนอุ้ม"

7 May 2017 - 16 May 2017

นิทรรศการศิลปะสุดคูลแห่งศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2017 'หนูอยากโดนอุ้ม หนูอยากโดนอุ...

นิทรรศการศิลปะสุดคูลแห่งศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2017 'หนูอยากโดนอุ้ม หนูอยากโดนอุ๊มมมมมมมม' ใครจะอุ้มกันอีท่าไหนก็ช่าง แต่เราจะอุ้มกันให้จบๆสักที!!! "หนูอยากโดนอุ้ม" งานศิลปนิพนธ์ที่ผสมผสานระหว่างสื่อเชิงวิพากษ์ และศิลปะเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นการล้อเลียน ล้อเล่น กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ศาสนา, วัฒนธรรมกระแสหลัก, วัฒนธรรมย่อย, ชาติพันธ์ุ อัตลักษณ์, การรื้อถอนโครงสร้างทางสังคม และการรับรู้ทางด้านผัสสะ รวมไปถึงการสร้างนวัตกรรมทางศิลปะ และประเด็นอื่น ๆ อีกเพียบ!! สนใจใช่มั้ยล่ะ? อยากอุ้มป๊ะล่ะ? มาม๊ะะ! แล้วเจอกัล รักนะคะ ว๋ายยยยยยยยยยย หนูอยากโดนอุ้ม Media Arts and Design Degree Show 2017 งานแสดงศิลปนิพนธ์ สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Upload By : หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
img
1 year ago

การจัดแสดงละครเรื่อง “เจ้านางน้อย”

28 April 2017

การจัดแสดงละครเรื่อง “เจ้านางน้อย” โดยนักศึกษาสาขาดนตรีและการละคร ภาควิชาศิล...

การจัดแสดงละครเรื่อง “เจ้านางน้อย” โดยนักศึกษาสาขาดนตรีและการละคร ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอบเวลา 15.00 น. และ 19.00 น.

Upload By : หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
img
1 year ago

การจัดฉายภาพยนตร์เรื่อง “Dark Fortune” และการเสวนา กับผู้กำกับ Stefa...

22 April 2017

Book Re:public ร่วมกับ กลุ่มฉายภาพยนตร์ Untitled for Film ขอเชิญร่วมรับชมภาพยนตร...

Book Re:public ร่วมกับ กลุ่มฉายภาพยนตร์ Untitled for Film ขอเชิญร่วมรับชมภาพยนตร์คุณภาพ ที่เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ที่แรก และรอบเดียวเท่านั้น กับเรื่อง DARK FORTUNE จากผู้กำกับ STEFAN HAUPT (ผู้กำกับผลงาน the CIRCLE ที่เคยฉายในนามของ Documentary club เมื่อปีที่ผ่านมา) ...................... DARK FORTUNE ภาพยนตร์สุดล้ำลึกที่บอกเล่าถึง เรื่องราวของเด็กชายวัย 8 ขวบ ที่รอดชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนตร์ หลังจากนั้นเด็กชายคนนี้ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่นักจิตวิทยา Eliane Hess ซึ่งเธอได้หลงใหลและพยายามทำความเข้าใจเด็กคนนี้ผ่านความเจ็บปวดจากบาดแผลที่กระทบกระเทือนจิตใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้กลับเป็นสิ่งที่ต่างเยียวยารักษาพวกเขาทั้งคู่ที่เป็นมากกว่าหน้าที่ของเธอโดยไม่รู้ตัว

Upload By : หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่